Navn og formål

§1
Foreningens navn WeekendsRetshjælpen. Foreningens formål er at yde vedlagsfri juridisk rådgivning på trin 1, 2 og 3 som beskrevet i retsplejelovens §323.
Bistanden i den enkelte sag skal som minimum have et omfang svarende til retshjælp på trin 1.
Rådgivning på trin 1 må ikke begrænses til visse sagsområder.
Rådgivning udover trin 1 skal mindst omfatte de sagsområder, der er omfattet af retshjælp ved advokater på trin 2 og 3.
Rådgivningen ydes alene af jurister (cand.jur’er) samt af studerende på cand.jura studiet under supervision af jurister (cand. Jur’er).
Rådgivningen er åben for alle.

Medlemskab

§2
Som medlemmer kan optages advokater, andre juridiske kandidater og studerende. Medlemmer optages af bestyrelsen.
Der kan opkræves kontingent. Størrelsen fastsættes af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan ved motiveret beslutning bestemme, at et medlem eksluderes af foreningen. Medlemmer er berettiget til at bringe spørgsmålet op på næste generalforsamling, som herefter træffer den endelige afgørelse.

Økonomi

§3
WeekendsResthjælpen drives ved offentlig tilskud.

§4
For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue. Foreningens bestyrelse sørger for, at foreningens fulde navn oplyses, når der indgås aftaler på Legal Aid – Retshjælp i Danmarks vegn. Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Generalforsamling

§5
WeekendsResthjælpen øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af februar måned ved skriftlig indkaldelse af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel med følgende dagsorden.

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  4. Valg af bestyrelse
  5. Indkommende forslag
  6. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes af bestyrelsen, når bestyrelsen eller mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede skriftligt anmoder herom.
Forslag som ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være begrundede og skal indsendes til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes. Bestyrelsen indsender forslaget til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

§6
Bestyrelsen og de øvrige medlemmer kan deltage i generalforsamlingen med stemmeret. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, dog skal ændringer i vedtægter vedtages på en generalforsamling af mindst 2/3 ad samtlige stemmeberettigede. Opnår forslaget ikke den krævede tilslutning, indkalder bestyrelsen med en måneds varsel til en ny generalforsamling, på hvilken forslaget da kan vedtages af 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede.

Bestyrelse

§7
WeekendsRetshjælpen ledes af en bestyrelse bestående af 2-5 personer, hvoraf mindst 1 skal være medlem af Retshjælpen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og kasserer.

§8
Bestyrelsen fører tilsyn med WeekendsRetshjælpen virksomhed og udøver det med administration og repræsentation forbundne arbejde samt antager den fornødne medhjælp. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde på begæring af et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når halvdelen – dog mindst 2 af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, dog er formandens stemme i tilfælde af stemmelighed afgørende.

§9
Bestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer for WeekendsRetshjælpen organisation og for forretningsgangen ved behandling af sager.

Regnskab

§10
Bogholderen udarbejder et regnskab, som skal godkendes af bestyrelse og generalforsamlingen. Regnskabsåret er kalenderåret.

Opløsning

§11
Hvis foreningen opløses, må ingen del af dennes formue tilfalde medlemmerne. Midler udbetalt af civilstyrelsen skal tilbagebetales til styrelsen.
Ovenstående vedtægter for WeekendsRetshjælpen er vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 05/07-2018

Stiftere:

Jeppe Ingemann Lyng
Dennis Jakobsen
Karina Friis
Anja Miller